PRANEŠIMAS

Apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau PŪV) organizatoriaus duomenys: UAB „Gelmesta“ įm.k. 281324460, Statybininkų g. 1B, Vievis, LT-21389 Elektrėnai tel./faks  +370 528 26273, el.paštas: info@gelmesta.lt

Ataskaitos rengėjo duomenys: MB „Verslo piemenys“ įm.k.304927495,LT-14206 Vilniaus r. +370 6288 8482. el. paštas: verslui@poveikis.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta (adresas); UAB ,,Gelmesta“ planuojamos ūkinės veiklos, Statybininkų g. 1, Vievis ,Elektrėnų sav. poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas; UAB „Gelmesa“ vykdo ir planuoja vykdyti nepavojingų atliekų bei nepavojingų statybinių atliekų perdirbimą Statybininkų g. 1 Vievis, Elektrėnų sav. PŪV metu bus vykdomas nepavojingų atliekų panaudojimas:

  • Susmulkinti naudotą betoną ir gautą skaldą panaudoti betono gamyboje;
  • Susmulkinti stiklo atliekas ir naudoti betono gamyboje;
  • Suspausti ir granuliuoti popieriaus ir kartono atliekas ir gauti granules;
  • Susmulkinti medienos atliekas, medinės pakuotę ir gauti skiedras;
  • Susmulkinti plastiko( polistireno) atliekas ir panaudoti polistireno blokelių ir plokščių gamybai.

PŪV zonos gretimybėse vyrauja pramonės ir sandėliavimo objektų statybos bei rytinėje pusėje – gyvenamieji namai. PŪV sąlygojama tarša neviršys ribinių verčių UAB „Gelmesta“ sklypo ribose.

Ataskaita viešai eksponuojama: nuo 2021 m. rugsėjo  3 d. iki rugsėjo 17 d. Vievio seniūnijoje (Trakų g. 2,  LT – 21381, Vievis) darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.  ataskaitos rengėjo MB „Verslo piemenys“ internetinėje svetainėje www.poveikis.lt. ir  organizatoriaus UAB “Gelmesta” internetinėje svetainėje https://gelmesta.lt.

Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks: 2021 m. rugsėjo 17 d. 17.00 val. Adresu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGFlODdlYjQtOGE3NC00NmVlLTlkNTktMzZkMWJkNmM3ZDUy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d91d5b65-9d38-4908-9bd1-ebc28a01cade%22%2c%22Oid%22%3a%2298edc55f-f547-439b-9406-aa9180f38f9f%22%7d

Iki viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita pasiūlymus teikti raštu: ataskaitos rengėjui MB „Verslo piemenys“ Šilėnų kel. 22, Mozūriškių k., Vilniaus r. arba el. paštas: verslui@poveikis.lt.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija: Nacionalinio visuomenės

sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, adresas: Kalvarijų g. 153, Vilnius, (8 5) 264 9676 el. paštas. vilnius@nvsc.lt